how to make a site

1128 x BEDANKT

GEMEENTERAADSLID
CD&V BRUGGE - PLAATS 14

Goed wonen werken en ondernemen
in een groene, veilige en warme stad
voor alle Bruggelingen.

14 AMBITIES VAN PLAATS 14 VOOR 14 OKTOBER


2. WARME EN
SOCIALE STAD

VOOR JONG & OUD

Ambitie

Toegankelijk Brugge.

Wij gaan 100% voor een gastvrij Brugge zonder racisme en discriminatie.

Verenigingsleven

De vele verenigingen zijn het cement van een warme stad. Waar mensen samen komen moet Brugge ondersteunen. Verenigingen gaan ook de veréénzaming tegen.

Senioren

Senioren zijn in Brugge een groeiende maar diverse groep. De jonge 65+ is actiever dan ooit maar we hebben ook een groeiende groep ouderen met zorgnoden. We moeten oog hebben voor deze groeiende groep en haar diversiteit in het beleid.

- Wijkwandelingen met banken.

- Lokale dienstencentra.

- Groepswonen voor senioren ondersteunen. 

Sterke Buurten

- Meldpunten tegen éénzaamheid .

- Buurtcheques 

- Buurtcontact / oppas organiseren per straat

Ervaring

Zes jaar OCMW-raadslid: In de OCMW-raad hebben we steeds de zorg eerst geplaatst. Ook in de toekomst willen we sociale dossiers niet politiseren. Iedere zorgvraag heeft recht op een neutrale aanpak. We moeten die traditie in Brugge blijven respecteren.

Initiatiefnemer van buurtcontact in eigen straat.  


3. VLOTTE, VEILIGE
& DUURZAME MOBILITEIT

Ambitie

Een absolute prioriteit voor de komende jaren is een inhaalbeweging voor de aanleg en het onderhoud van veilige fiets- en voetpaden.

1. Binnenstad: Gedragen en duurzaam mobiliteitsplan

Op sommige plaatsen scoort de binnenstad slecht op vlak van luchtkwaliteit. De historische nauwe straten zorgen er voor dat de uitstoot niet weg kan. We kunnen dit gezondheidsrisico niet negeren. We zullen het dus met minder auto’s in de binnenstad moeten doen.

Mobiliteit op maat van elke gebruiker. Gebruikers moeten samen met de stad een werkbaar en duurzaam mobiliteitsplan op maat maken. Overleg met inwoners, ondernemers, werknemers en werkgevers om tot goede en gedragen oplossingen te komen.

Ervaring

Zelf ben ik bestuurder bij vzw De Patio, actief in de binnenstad. De Patio rolde een ambitieus plan uit met elektrische fietsen voor het personeel. Het parkeerplan was de aanleiding. Maar pas door onze eigen beleidskeuzes en investeringen werkt het parkeerplan ook voor onze organisatie.

2. Binnenstad: Winkelplan

We zetten in op een kwalitatieve winkelstad. Met een ambitieus winkelplan willen we de shopper minder afhankelijk maken van de auto.

Lees meer over de 14 ambities voor ondernemers.

3. Expresweg: Overkappen

Ook de meetpunten rond de expresweg kleuren oranje. We moeten als stad onze ambitie tonen en de overkapping aan de Vlaamse overheid vragen. Tussen de basisscholen De Triangel en Manitoba komt dan het Basisschoolplein, een groen plein voor leerlingen en de buurt. Voor Vives leggen we het Hogeschoolplein aan, met plaats voor studenten, markten en evenementen. 

4. We moeten de steenwegen door onze deelgemeenten ambitieus herinrichten. We maken van deze drukke banen opnieuw leefbare en veilige wegen.

5. Een veilige schoolomgeving staat hoog op mijn agenda. Als voorzitter van verschillende basisscholen maar ook als opa zie ik de nood aan een aangepaste inrichting van schoolstraten.

6. Waterverbindingen bieden een alternatieve vervoersmodus en kunnen ook een toegevoegde waarde zijn voor het toerisme.


4. MAATWERK VOOR ELKE
DEELGEMEENTE

Ambitie

Mijn aandacht blijft gaan naar onze deelgemeenten. Een absolute prioriteit voor de komende jaren is een inhaalbeweging voor de aanleg en het onderhoud van veilige fiets- en voetpaden.

Sint-Kruis

Een veilige schoolomgeving staat hoog op mijn agenda. Als voorzitter van verschillende basisscholen maar ook als opa zie ik de nood aan een aangepaste inrichting van schoolstraten. We maken bijvoorbeeld met het fietspad tussen het Zandtiende en de Vossesteert een veilige route voor de leerlingen van SASK en OLVA.

De Maalse Steenweg, waar mijn ouderlijke woning was, heeft een ambitieuze herinrichting nodig: Groener, veiliger en met een betere doorstroming voor auto en fiets. Dankzij mijn aandringen krijgen de eerste plannen voor een vernieuwde steenweg vorm. Ook de aansluiting met de ring moet anders en beter. Een vlot kruispunt aan de Kruispoort ontlast ook het Dampoortkwartier.

Het Dampoortkwartier moet verkeersarmer. Het doorgaand verkeer heeft hier geen plaats. Dit is een woonwijk.

Met een fietsbrug gaan we Sint-Kruis blijvend verbinden met het centrum, ook bij passages van boten. (Net als de fietsbrug Jonckheere bij het Waggelwater, genoemd naar mijn grootvader en de laatste veerman op die plaats.)

De mogelijkheden van het huidige gemeenschapshuis zijn beperkt en niet aangepast aan de huidige vragen. Ook de bibliotheek is aan vernieuwing toe. In samenspraak met de inwoners en verenigingen bouwen we hier een polyvalent gebouw op maat van Sint Kruis. Een ondergrondse parking kan zorgen voor wat extra ruimte en groen. 

Male

Met inspraak van de scholen en de buurtbewoners zorgen we voor een veilige en leefbare schoolomgeving.

Een betere ontsluiting van de Engelendalelaan moet het sluipverkeer in die buurt tegengaan.

Investeren

De bibliotheek in Male is te klein. We bouwen aan een volwaardig alternatief.  

Als scheidsrechter ben ik aangesloten bij voetbalclub Jong Male en ben ik tevreden met de toezegging van een kunstgrasveld. Ook de kleedkamers voor de vele jeugdspelers willen we uitbreiden.

Male heeft nood aan een waterbeheersingsplan. Nog steeds zorgt regen te pas en te onpas voor ondergelopen straten.


5. GROENE & DUURZAME STAD

Ambitie

Klimaattoets

Elk beleidsinitiatief moeten we toetsen aan onze visie op klimaat.

- Propere lucht, ook in de binnenstad.

- Vervuilende bussen vervangen door elektrische.

- Aanmoedigen van woon-werk fietsverkeer.

- Verharding van de ondergrond tegen gaan.  

- Duurzame afvalverwerking.

Bomen

- Bomenplan: Vergroening van Brugge met gepast groen in de gepaste straat: beheersbaar, gemakkelijk te onderhouden 

- Veder aankoop en uitbreiden van bosgebied.

- Gebruik maken van hout uit de Ardennen om te bouwen in Brugge


Ervaring

Mobiliteitsplan met elektrische fietsen in vzw De Patio.

Mijn vader was ingenieur in bij Waters en Bossen. Hij zorgde voor de aanplanting van verschillende bossen. Als kind was ik thuis in zijn bossen. De bomen zijn een deel van zijn erfenis.

Als voorzitter en bestuurder van IVBO beperkte ik de impact van de verbrandingsoven op drie fronten:

- Wij hebben het warmtenet vergroot. Vrijgekomen warmte van de verbranding van afval verwarmt nu meer ondernemingen.

- We gebruiken diezelfde warmte om elektriciteit op te wekken.

- We blijven investeren in filtermogelijkheden om de uitstoot te zuiveren.

Verbranden blijft een laatste redmiddel. Bovendien dekt de kost van de vuilniszak niet de verwerking en verbranding van het afval. Daarom wil ik inzetten op het verder reduceren van de afvalberg. Het is goed voor milieu en de stadskas.


6. KINDVRIENDELIJKE STAD

Ambitie

Blijven investeren in kinderopvang en voor- en naschoolse opvang.

Ervaring

Voorzitter scholengroep: Kantelberg (Male) zoekt in het kader van de brede schoolgedachte hoe stad Brugge deze school kan ondersteunen na de schooluren. Dit kan bijvoorbeeld door een samenwerking met Jong-Male.


7. ONDERWIJSSTAD

Ambitie

Faciliteiten voor studenten die ook na hun opleiding in Brugge willen blijven.

Expertisecentrum rond zorg uitbouwen in samenwerking met de Hoge Scholen.

Spin-off bedrijven steunen.

Werkplekleren:

Brugge als onderwijs stad dient de brug te slaan naar ondernemers. Inzetten op Duaal Leren zorgt voor een toegevoegde waarde voor leerling en werkgever.

Gelijke ondersteuning van het stedelijk, vrij en gemeenschapsonderwijs. Veilig naar school acties met schoolstraten.  

Ervaring

Lid van het SWOB = samenwerkingsverband onderwijs –welzijn.

Als leersecretaris bouwde ik het systeem van Duaal Leren mee uit.


8. KLEINE PROBLEMEN,
GROTE IMPACT

Ambitie

Vele kleine problemen maken een grote impact op het dagelijkse leven van de mensen. Als stadsbestuur moet je elk probleem aanpakken.

-  Een nette stad geeft een veilig gevoel.

- Kleine vormen van overlast aanpakken.

- Inhaalbeweging aanleg voet- en fietspaden.


9. SPORT

Ambitie

Stad moet nog meer initiatief nemen om iederéén in beweging te krijgen.

Sportinfrastructuur in Sint Kruis.


Ervaring

Tien jaar in Bloso (Nu Sport Vlaanderen) gewerkt.

Scheidsrechter Jong-Male: Als scheidsrechter ben ik aangesloten bij voetbalclub Jong Male en ben ik tevreden met de toezegging van een kunstgrasveld. Ook de kleedkamers voor de vele jeugdspelers willen we uitbreiden.


10. CULTUUR

Ambitie

Moderne kunst:

- Museum voor moderne kuns.

- Ateliers en beurzen voor jonge kunstenaars.

- Samenwerking met Mu.Zee.


Investeren

Nieuwe bibliotheek in Male

Nieuw gemeenschapshuis in Sint-Kruis


De ervaring van Brugge Plus en de administratie cultuur gebruiken om culturele initiatieven te ondersteunen.


11. JEUGD

Ambitie

Het Entrepot en de jeugdlokalen zijn sterke realisaties.

Participatie: Jongeren meer proberen beleidsmatig te betrekken in Brugge

Ervaring

Voorzitter van de Jeugdraad

Voorzitter basisscholen te Sint-Kruis

Op mijn voorstel zorgt stad Brugge voor sjorhout voor de Brugse jeugdbewegingen. Mijn zoon Pieter wist als groepsleider en districtsleider dat hier nood aan was. Het hout komt uit de bossen die het OCMW Brugge beheert in de Ardennen.


12. WONEN

Ambitie

Betaalbaar en duurzaam wonen.

- Steun voor jongeren die willen verbouwen.

- Ondersteunen van nieuwe vormen van wonen: Cohousing, kangoeroewonen, …

- Bewoners van beschermde woningen extra ondersteunen.

- We willen de betonstop voor zijn door verstandig om te gaan met de open ruimte in onze stad.

- We geven bewoners in de binnenstad de mogelijkheid om te investeren in duurzame energie op andere plaatsen in de stad.


13. GOED BESTUUR

Ambitie

De huidige meerderheid nam veel initiatieven maar de aanpak smaakte de Bruggeling soms niet. We moeten vertrouwen opbouwen met de Bruggeling. 

Communicatie

Duidelijke communicatie is essentieel.

Het beleid moet transparant zijn met duidelijke doelstellingen.

Niet alleen gebaseerd op opportuniteiten maar met een duidelijke visie.

Participatie

Bovendien moeten we op elk domein inzetten op een volwaardige participatie.

Dienstverlening

Voor alle vragen één adres. Ook als de vragen voor een andere overheid zijn, helpen we obewoners op weg. De oplossing staat centraal.


14. INVESTEREN

Ambitie

Als Christendemocraat staat het geloof in het potentieel van mens en samenleving centraal. We kunnen alleen vooruit als we investeren. We moeten daarom als stad de financiën bewaken om juist de nodige investeringen te kunnen doen. Alleen dankzij investeringen in mensen en infrastructuur zullen we onze ambities kunnen uitvoeren.

VOLG PAUL JONCKHEERE!

Adres

Polderhoeklaan 19
8310 Brugge
050 35 81 58

Contact

info@pauljonckheere.be